1
PRIVACYBELEID


Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is het Hoorcentrum genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Het Hoorcentrum hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.
Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop het Hoorcentrum omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met het Hoorcentrum via het telefoonnummer 03/354.47.02 of via het emailadres info@gverbeeck.be. Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.


Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


Mevrouw Gwen Verbeeck is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Contactgegevens: Adolf Mortelmansstraat 2 Tel: 03/354.47.02
2160 Wommelgem E-mail: info@gverbeeck.be


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een (para)medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook (para)medische gegevens.


Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?


Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.
Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994. Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.


2
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?


Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering en/of mutualiteit.


Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?


Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.


Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?


U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake.

U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 03/354.47.02 of via het emailadres info@gverbeeck.be. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.


Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Hoorcentrum, kan u steeds contact opnemen met het Hoorcentrum zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 03/354.47.02 of via het emailadres info@gverbeeck.be. Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Het Hoorcentrum heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.


Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.